Terjemahan dan Arti Lirik BAP - Ein Für Allemohle

Mai zweiunveezisch woor se sibbe,
Mei dua unezezisch woor se sibbe,
met Sommersprosse’n blonde Hoor.
dengan bintik-bintik, berambut pirang Hoor.
Die »Dausend Bomber övver Kölle«,
“Dausend Bomber” K & K “llle,
woor’n ezz dä Ahnfang. Aff do
woor & nbsp; ezz d & aum; Ahnfang. Aff lakukan
fass jede Naach Alarmsirene,
ambil sirene alarm Naach,
fass jede Naach en Duudesanx,
ambil Naach en Duudesanx,
met Mamm un Schwester un dämm Kleine,
bertemu ibu saya saudara perempuan dan pangsit kecil,
die Strooß erunder nohm Bunker jerannt,
stroo & szlig; keliru nohm bunker jeran
off als et leechterloh brannt.
dibakar sebagai et leechterloh.


»En einzije Naach bloß
& quot; En hanya satu Naach blod
un du häss ein für allemohle jeliehrt,
dan Anda menjadi lebih baik,
verschött en’nem Keller,
mengubur ruang bawah tanah,
wer sämpliche Kreeje sick jeher verliert.«
siapa pun yang kehilangan Kreeje sakit. & laquo;


All die Pulsschlääsch em Stockdunkle,
Semua tongkat penghancur pulsa-gelap,
all dä Krach, all dä Jestank,
semua d & auml Kebisingan, semua d & auml Jestank,
all dä Stöbb en Kinderlunge,
semua d & auml St o bb Paru anak-anak,
all dä Rauch, all die Anx,
semua d & auml Asap, semua kecemasan,
all die Wunde, all die Träne,
semua luka, semua mimpi,
all dat Bloot un all dä Dreck,
semua yang tidak semua d & auml; kotoran,
all die Duude ohne Name,
semua dudes tanpa nama,
zerfetz, verrengk un versengk,
robek, hilang dan hangus,
die kräät se niemieh verdrängk.
krumla se tidak mengganggu.


»En einzije Naach bloß
& quot; En hanya satu Naach blod
un du häss ein für allemohle jeliehrt,
dan Anda menjadi lebih baik,
verschött en’nem Keller,
mengubur ruang bawah tanah,
wer sämpliche Kreeje sick jeher verliert.«
siapa pun yang kehilangan Kreeje sakit. & laquo;


Die Brosch met dämm Anker,
Brosur itu bertemu jangkar,
nevve dämm joldene Häzz,
nevave dmm emas h zz zz,
rääts un links vun dämm Krüzz
kiri dan kanan kiri dari pangsit Kr
hatt ihre Papp noch jescheck,
Masih ada jendel kardusnya,
eh datte vermess woot,
eh datte vermess woot,
ir’ndwo’n enn der Normandie verreck,
Nasib Normandie,
je’nfalls kohm dä nie zoröck.
setiap kasus kohm d & aum tidak pernah ragu


»En einzije Naach bloß
& quot; En hanya satu Naach blod
un du häss ein für allemohle jeliehrt,
dan Anda menjadi lebih baik,
verschött en’nem Keller,
mengubur ruang bawah tanah,
wer sämpliche Kreeje sick jeher verliert.«
siapa pun yang kehilangan Kreeje sakit. & laquo;


Übersetzung kölsch – deutsch:
Terjemahan klosch – Jerman:
Kölle – Köln
Kasus – & gt; K & ouml; ln
eez – erst
eez hanya
aff do – ab da
aff lakukan & ndash; dari sana
Duudesanx – Todesangst
Duudesanx & ndash; sekarat
nohm – zum
nohm & ndash; ke
Stöbb – Staub
St Bb? debu
kräät – kriegte
kr? a? t? mendapat
nevve – neben
nevve? berikutnya
Häzz – Herz
H zz zz. jantung
Krüzz – Kreuz
Kr zz; menyeberang
Papp – Vater
Papp & ndash; ayah
woot – würde
woot & ndash; penggunaan navigasi w RDE